Mã/số chứng thư Trọng lượng (cts) Cấp màu Độ tinh khiết Kích thước (mm) Chất lượng chế tác Mặt bàn (%) Độ dày (%) Giá (đ) Chứng thư Tình trạng
Kim cương
6315933210
2.01 E VVS1 8.11x8.17x4.94 3EX 60.0 60.7 1,019,430,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
3315649332
2.02 E VVS1 8.10-8.16x5.00 3EX 57.0 61.5 1,142,593,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2195538594
2.01 D VVS1 8.14x8.19x4.93 3EX 58.0 63.3 1,254,782,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6315483556
1.85 E VVS1 8.49 - 8.50 x 5.10 3EX 60.0 60.0 1,280,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
5191920938
2.07 D IF 8.11 - 8.14 x 5.08 3EX 57 62.6 1,290,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2205005063
2.02 E VVS1 8.13-8.19x4.98 3EX 61.1 58.0 1,310,172,000đ GIA Còn hàng
Kim cuong
2185137532
2.52 F VVS1 8.83x8.90x5.36 3EX 58.0 60.4 1,362,060,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2191917939
2.12 D VVS1 8.14 - 8.19 x 5.09 3EX 62.0 58.0 1,375,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cuong
2191917939
2.12 D VVS1 8.14-8.18x5.09 3EX 58.0 62.4 1,375,035,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2191526971
2.01 D IF 8.11-8.18x5.01 2EX1VG 58.0 61.5 1,381,142,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2193956202
2.73 F VVS1 8.89-8.92x5.53 3EX 62.1 59.0 1,411,410,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6207022855
2.53 F IF 8.92- 8.94x5.29 3EX 59.2 59.0 1,581,503,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6305991189
0.91 E VVS1 6.19-6.21x3.84 3EX 58.0 62.0 160,387,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6205676375
0.25 E VVS2 4.08-4.10x2.47 3EX 59.0 60.3 17,600,000đ GIA, IGG Còn hàng
Kim cương
2205114602
2.86 F IF 9.04-9.07x5.64 3EX 58.0 62.3 1,825,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
DJLD19.022
1.23 G VVS2 6.72-6.75x4.28 Excellent 190,350,000đ DJL Còn hàng
Kim cương
2326346304
2.57 D VVS1 9.00 - 9.03 x 5.31 3EX 59.0 58.8 2,125,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2306725859
2.80 E IF 9.03-9.08x5.59 3EX 61.7 59.0 2,274,048,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6204004864
2.83 E IF 8.99-9.03x5.63 3EX 62.5 56.0 2,340,294,500đ GIA Còn hàng
Kim cương
6265683718
0.97 D VVS1 6.30-6.33x3.94 3EX 62.4 56.0 239,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
7131327597
1.51 I VVS2 7.21-7.33x4.55 VG 58.0 62.5 254,000,000đ GIA, DJL Còn hàng
Kim cương
7286534171
3.46 E VVS1 9.17-9.81x5.92 3EX 60.4 58.0 2,769,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
1192078434
4.75 H VVS2 11.02-11.09x6.54 3EX 60.1 59.0 2,779,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6187890662
1.00 D VVS1 6.32-6.39x2.98 2EX1VG 57.0 62.6 298,920,000đ GIA Còn hàng
Kim cuong
2277387332
2.49 N VVS1 8.84-8.85x5.32 2EX1VG 59.0 60.1 328,248,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
161110236
0.49 F VVS1 5.03-5.06x3.14 Excellent 35,100,000đ IGG Còn hàng
Kim cương
2183689582
1.23 D VVS1 6.79-6.83x4.27 3EX 58.0 62.6 353,868,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
1196619873
1.21 D VVS1 6.97-7.01x4.16 3EX 60.0 59.4 370,317,000đ GIA Còn hàng