Mã/số chứng thư Trọng lượng (cts) Cấp màu Độ tinh khiết Kích thước (mm) Chất lượng chế tác Mặt bàn (%) Độ dày (%) Giá (đ) Chứng thư Tình trạng
Kim cương
6295340656
1.85 E IF 8.02x8.07x4.79 3EX 60.0 59.5 886,185,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
5182745188
1.90 E VVS1 8.13-8.17x4.85 3EX 60 59.5 888,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6271266274
1.91 F VVS1 8.14-8.17x4.94 3EX 59.0 59.3 382,900,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
5296499405
1.98 D VVS1 8.10-8.18x4.86 3EX 60.0 59.1 987,164,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2191526971
2.01 D IF 8.11-8.18x5.01 2EX1VG 58.0 61.5 1,381,142,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6315933210
2.01 E VVS1 8.11x8.17x4.94 3EX 60.0 60.7 1,019,430,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2195538594
2.01 D VVS1 8.14x8.19x4.93 3EX 58.0 63.3 1,254,782,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2205005063
2.02 E VVS1 8.13-8.19x4.98 3EX 61.1 58.0 1,310,172,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
3315649332
2.02 E VVS1 8.10-8.16x5.00 3EX 57.0 61.5 1,142,593,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6291583623
2.05 F VVS1 8.13-8.18x5.05 3EX 61.9 56.0 951,444,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
5191920938
2.07 D IF 8.11 - 8.14 x 5.08 3EX 57 62.6 1,290,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2191917939
2.12 D VVS1 8.14 - 8.19 x 5.09 3EX 62.0 58.0 1,375,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cuong
2191917939
2.12 D VVS1 8.14-8.18x5.09 3EX 58.0 62.4 1,375,035,000đ GIA Còn hàng
Kim cuong
2277387332
2.49 N VVS1 8.84-8.85x5.32 2EX1VG 59.0 60.1 328,248,000đ GIA Còn hàng
Kim cuong
2185137532
2.52 F VVS1 8.83x8.90x5.36 3EX 58.0 60.4 1,362,060,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6207022855
2.53 F IF 8.92- 8.94x5.29 3EX 59.2 59.0 1,581,503,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2326346304
2.57 D VVS1 9.00 - 9.03 x 5.31 3EX 59.0 58.8 2,125,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2193956202
2.73 F VVS1 8.89-8.92x5.53 3EX 62.1 59.0 1,411,410,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2306725859
2.80 E IF 9.03-9.08x5.59 3EX 61.7 59.0 2,274,048,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6204004864
2.83 E IF 8.99-9.03x5.63 3EX 62.5 56.0 2,340,294,500đ GIA Còn hàng
Kim cương
2205114602
2.86 F IF 9.04-9.07x5.64 3EX 58.0 62.3 1,825,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
7286534171
3.46 E VVS1 9.17-9.81x5.92 3EX 60.4 58.0 2,769,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
5192912574
4.05 F VVS1 10.17 - 10.23x6.33 3EX 62 60.8 3,810,900,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
1192078434
4.75 H VVS2 11.02-11.09x6.54 3EX 60.1 59.0 2,779,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2127684620
5.00 E VVS1 11.09-11.19x6.63 3EX 61.0 58.0 6,263,000,000đ GIA Còn hàng