Số 15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 0989.72.8888 - 0985.17.5553

Nhận biết đá quý

Mã: SD001
Danh mục: Sản phẩm khác
Trạng thái: Còn hàng
Chủng loại: Sách khoa học
Kích thước: 20,5 x 14,5 cm
Trọng lượng: 272 trang
Màu sắc:

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về đá quý ngày càng cao của phần lớn khách hàng, những người đam mê, thích sưu tầm, nghiên cứu đá quý. Viện ngọc IGG đã xuất bản cuốn sách " Nhận biết đá quý" do TS. Phạm Văn Long biên soạn. 
Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống các loại đá quý phổ biến trên thị trường hiện nay. Mỗi khoáng vật đá quý được mô tả một cách ngắn gọn các đặc điểm chung, lịch sử phát hiện và sử dụng, nguồn gốc thành tạo và phân bố, các đặc điểm xử lý và tổng hợp (nếu có)

Giá bán: 280,000đ
Số lượng
Đặt hàng: 0989.72.8888 - 0985.17.5553
* Giao hàng nội thành trong 1 giờ.
Mô tả chi tiết
<p> <strong><span style="font-size:14px;">NHẬN BIẾT Đ&Aacute; QU&Yacute;</span></strong></p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(28, 30, 33); background-color: rgb(255, 255, 255);">Để đ&aacute;p ứng nhu cầu t&igrave;m hiểu về đ&aacute; qu&yacute; ng&agrave;y c&agrave;ng cao của phần lớn kh&aacute;ch h&agrave;ng, những người đam m&ecirc;, th&iacute;ch sưu tầm, nghi&ecirc;n cứu đ&aacute; qu&yacute;. Viện ngọc IGG đ&atilde; xuất bản cuốn s&aacute;ch &quot; Nhận biết đ&aacute; qu&yacute;&quot; do TS. Phạm Văn Long bi&ecirc;n soạn.&nbsp;</span><br style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(28, 30, 33); background-color: rgb(255, 255, 255);">Cuốn s&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y một c&aacute;ch c&oacute; hệ thống c&aacute;c loại đ&aacute; qu&yacute; phổ biến tr&ecirc;n thị trường hiện nay. Mỗi kho&aacute;ng vật đ&aacute; qu&yacute; được m&ocirc; tả một c&aacute;ch ngắn gọn c&aacute;c đặc điểm chung, lịch sử ph&aacute;t hiện v&agrave; sử dụng, nguồn gốc th&agrave;nh tạo v&agrave; ph&acirc;n bố, c&aacute;c đặc điểm xử l&yacute; v&agrave; tổng hợp</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(28, 30, 33); background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;(nếu c&oacute;)<br /> C&aacute;c loại đ&aacute; qu&yacute; trong cuốn s&aacute;ch được ph&acirc;n chia v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y theo lớp kho&aacute;ng vật, do vậy gi&uacute;p bạn đọc c&oacute; thể dễ d&agrave;ng t&igrave;m kiếm được t&ecirc;n, chủng loại đ&aacute; qu&yacute; m&igrave;nh cần tra cứu<br /> Đặc biệt trong cuốn s&aacute;ch tập trung giới thiệu đặc điểm nhận biết của từng loại đ&aacute; qu&yacute; v&agrave; c&aacute;ch ph&acirc;n biệt với c&aacute;c loại đ&aacute; qu&yacute; c&oacute; đặc điểm tương tự.<br /> Ở phần cuối s&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y về đ&aacute; qu&yacute; được xử l&yacute; v&agrave; tổng hợp sẽ gi&uacute;p độc giả c&oacute; kh&aacute;i niệm chung nhất về c&aacute;c phương ph&aacute;p xử l&yacute; v&agrave; tổng hợp đ&aacute; qu&yacute;, đặc điểm của ch&uacute;ng v&agrave; dấu hiệu nhận biết đ&aacute; qu&yacute; xử l&yacute; v&agrave; tổng hợp.<br /> Hy vọng cuốn s&aacute;ch sẽ l&agrave; một t&agrave;i liệu hữu &iacute;ch cho những người sưu tập, kinh doanh v&agrave; những người mong muốn t&igrave;m hiểu s&acirc;u hơn về kho&aacute;ng vật đ&aacute; qu&yacute;.<br /> Cuốn s&aacute;ch đang được b&agrave;y b&aacute;n tại trụ sở 15 Ngọc Hồi, Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội với gi&aacute; 280.000 đ. Rất h&acirc;n hạnh được tiếp đ&oacute;n qu&yacute; vị độc giả.</span></span></span></p>